VE Day at Asda Pwllheli 

By Jo Scott (Asda Pwllheli)

Here's dust some of our VE Day celebration memories from colleagues at Asda Pwllheli.

– Jo, Asda community champion

Share